Quality assurance

februari 19, 2024

5 grundstenar du behöver för att kvalitetssäkra projektet

Kvalitetssäkring är ett samlingsbegrepp innehåller flera delmoment som du behöver ha koll på. Ju snabbare kvalitetssäkring blir en integrerad del av ert arbete, desto större effektivitets- och tidsbesparingar.

Här kommer 5 av de viktigaste stegen:

1. Kravhantering

Krav beskriver de funktioner och egenskaper som det nya systemet ska ha. Med otydliga krav, är det i princip omöjligt att veta om systemet fungerar som det är tänkt eller svarar upp mot era satta mål. Så lägg tid på att göra kraven så tydliga som möjligt.

Kraven på det nya systemet ska utgå ifrån affärsmålen, ta utifrån dem fram effektmål för vad det nya systemet ska åstadkomma, Utgå ifrån Varför, därefter Vad och sedan: Hur? Då fastnar ni inte i gamla hjulspår och får fram reella krav istället för att utgå ifrån det tidigare systemet. Involvera verksamheten och användarna i kravställningen – de är experterna och behöver därför vara med i arbetet.

2. Testning

En viktig del i kvalitetssäkringen är att testa olika flöden för att säkerställa att de fungerar som de ska. Det finns flera olika typer av test, från de mer tekniska som till exempel integrationstester till acceptanstester. Här behöver faktiska verksamhetsanvändare vara involverade i testandet för att säkerställa att systemet möter användarens krav och förväntningar. Målet är att säkerställa så att flöden, processer och funktioner fungerar enligt kraven, och er beställning. Ofta identifieras buggar som förhoppningsvis kan lösas snabbt. Försök om det går att involvera flera personer i verksamheten att testa.

3. Bugghantering

Vad händer när något inte stämmer? Buggar är fel som ofta identifieras i testningen, de kan vara till exempel kosmetiska, funktionella eller allvarligt affärskritiska. Sätt en strukturerad process för att rapportera buggar, så att ni vet exakt hur ni ska agera när ett fel hittas. Börja med att beskriva buggen och vilka konsekvenser den kan få. Klassificera även hur allvarlig den är, så att ni enkelt kan prioritera i vilken ordning de ska lösas. Genom att ha en effektiv bugghanteringsprocess kan man minimera negativ påverkan på verksamheten och förbättra användarnas upplevelse av systemet.

4. Dokumentation

Att ha tydlig och uppdaterad dokumentation är viktigt för att säkra kunskapsöverföring mellan olika projektmedlemmar, att förstå varför beslut tagits men även för framtida felsökning. Dokumentationen inkluderar krav, teknisk dokumentation, användarhandböcker och eventuella förändringar som görs under projektets gång.

Med dokumentation på plats blir det enkelt när nya personer kommer in i projektgruppen. De kan snabbt kan sätta sig in i arbetet och det minimerar också risken för missförstånd. Även i förvaltningen ger dokumentationen insikter i tidigare beslut och ändringar, vilket är värdefullt för att förstå projektets utvecklingshistoria och för att undvika upprepning av tidigare misstag.

5. Processer och metod

Många organisationer saknar idag en process för hur organisationen ska bedriva IT-projekt. Det kanske finns en beskrivning på intranätet eller i en excel-fil, men få har sett den. Utan process riskerar saker att falla mellan stolarna eller så försvinner viktig information när någon slutar eller byter tjänst.

Sikta på att skapa en personoberoende process, som är enkel och ger verksamheten ett gemensamt arbetssätt för hur ni ska arbeta med ovan steg. I Reqtest kan du sedan bygga upp strukturen så att det blir enkelt för verksamheten att hålla sig till de satta processerna.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan man säga att en genomtänkt kvalitetssäkring med beståndsdelarna ovan minskar risken för kostsamma och utdragna projekt. Det säkerställer också att systemen som införs skapar större värde för organisationen från start.

Dela inlägget